ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวิสสุตา เวชชาชีวะสฤษดิเดชลาออกจากราชการ 
2นางนิลวรรณ ชายหาดบ้านเจ้าหลาวถึงแก่กรรม 
3นางสาวบุศราคัม โคตะมาวัดโป่งแรดถึงแก่กรรม