ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชวลิต อานาภรณ์บ้านคลองครกลาออกจากราชการ 
2นายชัยยงค์ สีทิมบ้านแก้วโรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป.อุบลราชธานี เขต 5