ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ขาดไปสพม. เขต 1 สพท.สพม. เขต 1
2นางวนิดา มาศผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ขาดไปสพม. เขต 1 สพท.สพม. เขต 1
3นายภูวไนย สุขธัญญาวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าขาดไปสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สพท.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
4นางวาสนา ท่าหินโรงเรียนบ้านประแกตขาดไปสพป.จบ. เขต 2 สพท.สพป.จบ. เขต 2
5นางสาวปัทมา สัจจาศิริโรงเรียนบ้านวังอีแอ่นขาดไปสพป.จบ. เขต 2 สพท.สพป.จบ. เขต 2
6นางสาวปิยาภรณ์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านยางระหงขาดไปสพป.ระยอง เขต 1 สพท.สพป.ระยอง เขต 1
7นายจิรพล คำต่อตั้งโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยขาดไปสพม. สพม.
8นายสุรเชษฐ์ จันทบุรานันท์โรงเรียนบ้านคลองครกขาดไปสพม. เขต 1 สพท.สพม. เขต 1
9นายสมพงษ์ เปรมปิยศรีโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171ขาดไปสพม. เขต 1 สพท.สพม. เขต 1