รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1นายประมวล บุญทีฆ์ 0 3932 1849 
101วัดเกาะขวางนายพรศิษฎ์ คำรอด 039343184 
102วัดเกาะตะเคียนนางสาวระริน ทองใบ 039450845 
103วัดเกาะโตนดนางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ 039454150 
104วัดเขาน้อย  039459188 
105วัดคมบาง  039459182 
106วัดเนินยางนางสาวอลิษา สุคุณพันธ์ 039459401 
107วัดทองทั่วนางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์ 039343485 
108วัดเนินสูงนายปรัชญา เพ็ชรรัตน์ 039343481 
109วัดจันทนารามนางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ 039321662 
110วัดไผ่ล้อมนายศักดินันท์ ศรีไพร 039321616 
111บ้านคลองน้ำใสนางสาลินี บูรณโกศล 039325995 
112บ้านแก้วว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูล 039321014 
114วัดสิงห์นางนิตยา วัฒฐานะ 039391015 
115วัดพลับนางพรรณรุจี สะอาด 039391251 
116บ้านท่าแฉลบนางสาวเขมิสรา สีหาราช 039391252 
117วัดดอนตาลนางพรรณี กุลรัตน์ 039301947 
118วัดพลับพลานายธีรภัทร ศรีบุญเรือง 039354537 
119วัดโป่งแรดนางเพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร 039451080 
120อนุบาลจันทบุรีนายเดชา พูลวงศ์ 039311119 
121สฤษดิเดชว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา 039311169 
122บ้านชำโสม  039373029 
123วัดแสลง  039453182 
124วัดหนองบัวนางสาวนงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ 039450080 
125วัดเสม็ดงามนางสาวอำพร คงเจริญ 039454377 
126วัดเนินโพธิ์  039450597 
201บ้านศรัทธาตะพงนางมุกดา อนุกานนท์ 039480025 
203บ้านตาเลียวนางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม   
204บ้านวังปลา  039480026 
205บ้านแก่งน้อย  039480028 
206บ้านเขาแก้ววิทยานางสาวสุดา ดวงจันทร์ 039480024 
207บ้านคลองกะพง  061388134 
208บ้านเนินดินแดงนายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ 039495233 
209บ้านมาบโอนนางนันทิดา โสทนา 039480050 
210วัดบูรพาพิทยารามนางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน 039431482 
211วัดเสม็ดโพธิ์ศรีนายอภิวัฒน์ งามการ 039310164 
212วัดโขมง  039310193 
213วัดคลองขุด  039369031 
214วัดหมูดุดนางสาวสุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล 039369211 
215บ้านเจ้าหลาว  039369025 
216บ้านเตาหม้อ  039417165 
217บ้านสังข์ทอง  039455196 
218วัดหนองคันนายมนตรี วัฒฐานะ 039455401 
221อนุบาลบ้านหนองคล้านายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน 039395455 
222วัดทุ่งเบญจานายนิเวศน์ ชาติวุฒ 039367058 
223บ้านสะพานเลือกนางสาวสุภาวดี ลี้สกุล 039326504 
224วัดรำพันนายประเสริฐ กำเลิศทอง 039417166 
225วัดท่าศาลานางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ 039417164 
227ไทยรัฐวิทยา 14  039432893 
228วัดสามผานนายไชยะ บุญอยู่ 039431786 
301บ้านช่องกะพัดนายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา 039308176 
302วัดแก่งหางแมวนายตฤณศิษฐ์ ราชนิยม 039308177 
303บ้านโป่งวัวนายรัชพล วริศเมธากุล 039480039 
304บ้านหนองบัวทองนายทองจันทร์ ชาวไร่ 039480040 
305บ้านโคกวัดนางสาวยศยา ภาโสม   
306วัดขุนซ่องนายสุวิทย์ โพธิจักร์ 039428023 
308วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม  039371331 
309บ้านหนองเจ๊กสร้อยนายจิรทิปต์ ผาธรรม 039317265 
310บ้านเนินจำปานางสาวรายา ปัญจมานนท์ 039490441 
311บ้านวังอีแอ่นนายสมชาย พะโยม 039314070 
312บ้านบ่อไฟไหม้ว่าที่ร้อยตรีมนตรี กาบตุ้ม 039480036 
313บ้านคลองครกนางนิตยา พงษ์พระเกตุ 039480034 
314บ้านวังไม้แดงนางวรรณา กุลชาติ 039317261 
315บ้านซอยสองว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ ทะลายรัมย์ 017618866 
316บ้านประแกตนางสาวกนกอร จุลินทร 039308214 
401วัดหนองแหวนนายปราโมทย์ อุดม   
402วัดโขดหอย  092446893 
403วัดนาซานายจงรัก สุวโจ   
404บ้านยางระหง  039376014 
405วัดช้างข้ามนายพงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง 039370121 
406วัดหนองไทร  039370165 
407บ้านเขามะปริงนางสาวเนื้อน้อง ไชยโชติ   
408วัดนายายอาม  039371165 
409บ้านต้นกระบกนางสาวสุกัญญา พูลกสิ 039371559 
410วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายประคอง ดอนไพรนุช 039371251 
412บ้านห้วงกระแจะนายณัฐวุฒิ รสชื่น 039437214 
413วัดวังหิน  039437264 
414วัดหนองสีงานายสามารถ จิตณรงค์ 039395352 
415บ้านคลองลาวนางสุชานันท์ รัตนภาค   
418วัดท่าแคลงนางสาวเตือนใจ สุวโจ 039417456