รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1นายมนตรี ทัดเทียม 0 3932 1849 
101วัดเกาะขวางนางสาวนงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ 039343184 
102วัดเกาะตะเคียนนายบวร ทองยัง 039450845 
103วัดเกาะโตนดนางสาวจันทนี เก็จวลีวรรณ 039454150 
104วัดเขาน้อยนางนิรมล เดชาวุธ 039459188 
105วัดคมบางนายธนพงษ์ รัตนหิรัญ 039459182 
106วัดเนินยางนายศักดินันท์ ศรีไพร 039459401 
107วัดทองทั่วนายสมชาย สินวัต 039343485 
108วัดเนินสูงนายสุธี พรมาธิ 039343481 
109วัดจันทนารามนายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ 039321662 
110วัดไผ่ล้อมว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูล 039321616 
111บ้านคลองน้ำใสนายธีรภัทร ศรีบุญเรือง 039325995 
112บ้านแก้วว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา 039321014 
113วัดโยธานิมิต  039391253 
114วัดสิงห์นางนิตยา วัฒฐานะ 039391015 
115วัดพลับนายวันชัย ศิรินพรัตน์ 039391251 
116บ้านท่าแฉลบนางวิมลสิริ บุญมานะ 039391252 
117วัดดอนตาลนางพรรณี กุลรัตน์ 039301947 
118วัดพลับพลานายธานินทร์ ปริญโญกุล 039354537 
119วัดโป่งแรดนายมงคล ศรีมหาพรหม 039451080 
120อนุบาลจันทบุรีนายเดชา พูลวงศ์ 039311119 
121สฤษดิเดชนายสุรเชษฐ์ พรพานิช 039311169 
122บ้านชำโสมนายสำเนา ชายหาด 039373029 
123วัดแสลงนายวันชัย แก้วมณี 0394531820817812851
124วัดหนองบัวนายวิวัฒน์ ศรีสมพงษ์ 039450080 
125วัดเสม็ดงามนายสมยศ เนินสุวรรณ 039454377 
126วัดเนินโพธิ์นายจตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์ 039450597 
201บ้านศรัทธาตะพง  039480025 
203บ้านตาเลียวนายไพโรจน์ พุ่มเกษม   
204บ้านวังปลานางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์ 039480026 
205บ้านแก่งน้อยนางวรรณา กุลชาติ 039480028 
206บ้านเขาแก้ววิทยานายไพโรจน์ ฐานาวิวัฒน์ 039480024 
207บ้านคลองกะพงนายครรชิต เปลี่ยนไธสง 061388134 
208บ้านเนินดินแดงนายบุญเลิศ มาศผล 039495233 
209บ้านมาบโอน  039480050 
210วัดบูรพาพิทยารามนางสาวเอื้อจิต หงวนเสงี่ยม 039431482 
211วัดเสม็ดโพธิ์ศรีนางสุชานันท์ รัตนภาค 039310164 
212วัดโขมงนายพัชรวัฒน์ วิสุทธิแพทย์ 039310193 
213วัดคลองขุด  039369031 
214วัดหมูดุดนายพงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง 039369211 
215บ้านเจ้าหลาว  039369025 
216บ้านเตาหม้อนายชัยยา สัตย์พานิช 039417165 
217บ้านสังข์ทองนางสาลินี บูรณโกศล 039455196 
218วัดหนองคันนายมนตรี วัฒฐานะ 039455401 
219วัดแขมหนู  039455173 
220วัดตะกาดเง้า  039455108 
221อนุบาลบ้านหนองคล้านายสุเมธ พรพานิช 039395455 
222วัดทุ่งเบญจานายพิทยา ภักดีงาม 039367058 
223บ้านสะพานเลือกนายเสรี สัจจาธรรม 039326504 
224วัดรำพันนางนิศาชล สวัสดิสาร 039417166 
225วัดท่าศาลานายไชยะ บุญอยู่ 039417164 
226บ้านไร่เก่า  039417459 
227ไทยรัฐวิทยา 14นางสาวสุดา ดวงจันทร์ 039432893 
228วัดสามผานนายนพปฎล บรรณทอง 039431786 
301บ้านช่องกะพัดนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน 039308176 
302วัดแก่งหางแมวนายตฤณศิษฐ์ ราชนิยม 039308177 
303บ้านโป่งวัวนางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ 039480039 
304บ้านหนองบัวทองนายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ 039480040 
305บ้านโคกวัดนางสาวรายา ปัญจมานนท์   
306วัดขุนซ่องนายจินดา กงบุราณ 039428023 
308วัดเขาวงกตรุจิรวงศารามนายรังสรรค์ คุ้มตระกูล 039371331 
309บ้านหนองเจ๊กสร้อยนางสาวเพ็ญรุ่ง กวีรัตน์ธำรง 039317265 
310บ้านเนินจำปานายประคอง ดอนไพรนุช 039490441 
311บ้านวังอีแอ่นนายสมชาย พะโยม 039314070 
312บ้านบ่อไฟไหม้นายอนุสนธิ์ สุนินทบูรณ์ 039480036 
313บ้านคลองครก  039480034 
314บ้านวังไม้แดงนายชานนท์ ปานเดชา 039317261 
315บ้านซอยสองนายจเร พัฒนผล 017618866 
316บ้านประแกตนายธนพัฒน์ สิงห์คาร 039308214 
401วัดหนองแหวนนายปราโมทย์ อุดม   
402วัดโขดหอยนายนิมิตร สิทธิบูรณ์ 092446893 
403วัดนาซา    
404บ้านยางระหง  039376014 
405วัดช้างข้ามนายณรงค์ องค์ประเสริฐ 039370121 
406วัดหนองไทรนายประสพ สืบสังข์ 039370165 
407บ้านเขามะปริงนายสุรพล ช่วงโชติกุล   
408วัดนายายอามนายอภิชาติ หมายชื่น 039371165 
409บ้านต้นกระบกนายขวัญชัย เจริญกัลป์ 039371559 
410วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายประดิษฐ์ เจริญชาติ 039371251 
411วัดวังเวียนนายสมชาย บ้านไร่ 039417220 
412บ้านห้วงกระแจะนายณัฐวุฒิ รสชื่น 039437214 
413วัดวังหินนายอุทิศ แสงผ่อง 039437264 
414วัดหนองสีงานายสมชาย ล้อมวงศ์ 039395352 
415บ้านคลองลาวนายจักรกฤช ยมหา   
416วัดสนามไชย  039417215 
417บ้านหนองหงส์  070996538 
418วัดท่าแคลงนายจิรภัทร มามีไชย 039417456